Miljö

Fox miljöpolicy

För att kunna möta morgondagens miljökrav har vi startat vårt förändringsarbete och arbetar idag aktivt med att steg för steg försöka driva utvecklingen så att vår verksamhets miljöpåverkan ständigt minskas. För att alla skall känna sig delaktiga i processen och ha större medvetenhet och förståelse för dagens miljöproblem och krav har merparten av personalen gått en grundläggande miljöutbildning.

Vi har ambitionen att lära oss så mycket som möjligt om:

 • Morgondagens krav från kunder, anställda och marknad – vad förenar ekonomi och miljö.
 • Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor – och hur de kan hjälpa oss att få struktur på miljöarbetet. Vi ställer också krav på våra underleverantörer till ett större miljömässigt hänsynstagande.

Som ett led i miljöarbetet har Fox formulerat en miljöpolicy som skall användas som ett styrmedel för företaget och samtidigt ge en god framförhållning ur miljöhänseende.

Exempel på konkreta åtgärder:

 • Materialval
  Vi använder oss av gedigna material med lång livslängd. Den största miljövinsten är att aldrig behöva byta ut produkten.

 • Framtidssäkrade ljuskälleinsatser
  Det gäller alla insatser, inte bara LED-modulerna som är lätt att byta ut om man eventuellt i ett senare skede vill byta till den senaste och mest effektiva ljuskällan.
 • El-retur
  Sedan 2001 är Fox Design ansluten till El-Retur och uppfyller därmed våra plikter enligt lagen om producentansvar för elavfall.
 • REPA
  Fox är anslutna till REPA och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.
 • Den Gröna Punkten
  Ett varumärke som visar att företaget har betalt förpackningsavgiften i det land där förpackningen saluförs. REPA har varumärkesrätten för Gröna Punkten i Sverige, och det är bara företag som är anslutna till REPA som får använda symbolen här.
 • Byggvarubedömningen
  Vårt mål är att alla våra produkter skall vara med under ”rekommenderas” i Byggvarubedömningen. Vi har startat med Nyx-serien.
 • Sunda Hus
  Flertalet av våra produkter finns med i Sunda Hus databas.
 • Belysningsbranschens miljödeklaration
  Finns på alla våra produkter.
 • Våra transporter
  sker sedan 2008 med ”DHL Gröna Ton” Vi betalar en extra avgift för att DHL skall använda miljöanpassade transporter vid leverans av våra produkter. Gröna Ton är en unik tjänst som innebär att kunden investerar i ett visst antal ton som skall transporteras en viss sträcka med förnyelsebar energi. Hit räknas biogas, etanol och till exempel energi som har utvunnits ur kommunala komposter, det vill säga energi som inte kommer från fossila bränslen.

 

 

Det naturliga steget

Det Naturliga Steget har formulerat principer för detta, samhällets fyra systemvillkor.

1. Ta inte ur jordskorpan
I ett hållbart samhälle tar vi tillvara på det som vi hämtat från berggrunden, så att koncentrationerna av dessa ämnen inte längre ökar i naturen. Hushållning med t ex metaller sker i alla delsteg. Från utvinning vid gruvan, till användning, återanvändning och materialåtervinning i samhället.

Gruvdriften är begränsad. Speciellt av sådana mineraler som är ovanliga i naturen som t ex tungmetallerna kadmium och kvicksilver. Sannolikheten för att sådana metaller skall öka i koncentration är mycket stor. Det gäller även om vi inte använder dem slösaktigt.

I ett hållbart samhälle har vi inte längre behov av sådan gruvdrift och utvinning som idag är till för att täcka medvetet dissipativ (”spridande”) användning. Så sker idag med vissa mineraler, t ex fosfat och bränslena olja och kol. Detsamma gäller för metaller som inte återvinns, eller som återvinns i så förorenat skick att de inte längre duger till sitt ursprungliga användningsområde.

2. Undvik onaturliga ämnen
I ett hållbart samhälle får vi inte själva framställa ämnen, avsiktligt eller oavsiktligt, i högre takt än de kan brytas ned och inpassas i naturens kretslopp, eller läggas fast i berggrunden.

Detta villkor ställer, precis som det första villkoret, särskilt stora krav på sådana ämnen som är ovanliga i naturen, eller som i normala fall inte finns där alls. Sådana ämnen måste kunna brytas ner snabbt i naturen, till sådana ämnen som finns där normalt. Om vi vill använda ämnen som är både svårnedbrytbara och naturfrämmande, måste vi använda mycket avancerade rutiner för att undvika risk för koncentrationsökningar i naturen.

3. Träng inte undan naturen – bevara växter och djur
I ett hållbart samhälle påverkar vi inte ekosystemen rent fysiskt, så att produktionsmöjligheterna och mångfalden försvinner. Vi lever alltså av ”räntan” som naturen ger oss – inte kapitalet. Vi låter inte längre vissa samhällsfunktioner , t ex alltfler vägar, tränga undan naturen och dess funktioner. Vi bedriver inte heller jord- och skogsbruk på ett sätt som leder till näringsförluster, artutrotning och sänkt grundvattennivå.

4. Sluta slösa
I ett hållbart samhälle skapas så mycket nytta som möjligt per uttag från och utsläpp till naturen. Samtidigt är fördelningen av resurser tillräckligt effektiv och rättvis för att åtminstone täcka grundläggande mänskliga behov överallt. Hela jordens befolkning lever i välfärd med en resursomsättning som ryms inom systemvillkor 1-3.
Systemvillkor 4 intar en särroll. Detta systemvillkor är en förutsättning för att lyckas uppfylla de första tre systemvillkoren. Går det åt för stora resurser för att tillfredställa mänskliga behov, klarar vi inte att hålla oss inom den resursram som bestäms av systemvillkoren 1 – 3.