Miljö

Miljöpolicy –

Firmitas Utilitas Venustas – hållbarhet funktionalitet skönhet

Bakgrund
För att kunna möta morgondagens miljökrav har vi startat vårt förändringsarbete och arbetar idag aktivt med att steg för steg försöka driva utvecklingen så att vår verksamhets miljöpåverkan ständigt minskas. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som ansvarar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

Miljömål
Vårt mål är att hela tiden förbättra oss och att driva utvecklingen framåt. Vi kan aldrig vara nöjda utan ska hela tiden leta efter nya sätt att arbeta för en bättre miljö.

Kompetens
Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön. Detta för att alla skall känna sig delaktiga i processen och ha större medvetenhet och förståelse för dagens miljöproblem och krav.

Löpande miljöarbete

Vi har ambitionen att lära oss så mycket som möjligt om:

– Morgondagens krav från kunder, anställda och marknad – vad förenar ekonomi och miljö.

– Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor – och hur de kan hjälpa oss att få struktur på miljöarbetet. Vi ställer också krav på våra underleverantörer till ett större miljömässigt hänsynstagande.

Som ett led i miljöarbetet har Fox formulerat en miljöpolicy som skall användas som ett styrmedel för företaget och samtidigt ge en god framförhållning ur miljöhänseende.

Exempel på konkreta åtgärder:

– Materialval
Vi använder oss av gedigna material med lång livslängd. Den största miljövinsten är att aldrig behöva byta ut produkten.

– Framtidssäkrade ljuskälleinsatser
Det gäller alla insatser, inte bara LED-modulerna. Det ska vara enkelt att, vid ett senare tillfälle, byta ut insatsen till en mer effektiv ljuskälla.

– El-Kretsen
Sedan 2001 är vi ansluten till El-Kretsen och uppfyller därmed våra plikter enligt lagen om producentansvar för elavfall.

– FTI
Fox är anslutna till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

– Den Gröna Punkten
Ett varumärke som visar att företaget har betalt förpackningsavgiften i det land där förpackningen saluförs. FTI har varumärkesrätten för Gröna Punkten i Sverige, och det är bara företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen här.

– Byggvarubedömningen
Vårt mål är att flertalet av produkter ur vårt standardsortiment skall vara med under ”rekommenderas” i Byggvarubedömningen.

– Sunda Hus
Flertalet av våra produkter finns med i Sunda Hus databas.

– Belysningsbranschens miljödeklaration
Finns på de flesta av våra produkter i vårt standardsortiment.

– Transporter
Sker med ”DHL Miljöfrakt”. Vi betalar en extra avgift för att DHL skall använda miljöanpassade transporter vid leverans av våra produkter.

– Resor
Ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan. Inrikesflyg ska undvikas och ersättas med tåg.

Ansvar
Företagets VD ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. VD:n ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet.