Fox är anslutna till

Ljuskultur

Branschens organ för information om god belysning.

ljuskultur.se

LED-sektionen inom belysningsbranschen

Arbetar bland annat med att ta fram riktlinjer och information om användandet av LED.

LJUSA

Leverantörsföreningen för offentlig miljöbelysning.

Association of Swedish industry of designed luminaires.

belysningsbranschen.se

SVENSKA BELYSNINGSSÄLLSKAPET

En ideell förening som arbetar för bättre kunskap om belysning och ljusets inverkan på den totala miljön. Det samarbetar med övriga belysningssällskap i de nordiska länderna och med Svenska Nationalkommittén av Internationella Belysningskommissionen (CIE).

belysningssallskapet.se

SYDLJUS (Sydsvenska belysningssällskapet)

sydljus.se

El-RETUR

Sedan 2001 är Fox ansluten till El-Retur och uppfyller därmed våra plikter enligt lagen om producentansvar för elavfall.

el-kretsen.se/

FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen)

FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. ftiab.se

Den Gröna Punkten

Ett varumärke som visar att företaget har betalt förpackningsavgiften i det land där förpackningen saluförs.
FTI har varumärkesrätten för Gröna Punkten i 
Sverige, och det är bara företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen.